Кафедра «Цивільного та трудового права» є основним структурним підрозділом Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та входить до складу новосформованого юридичного факультету.

Кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Міма Ірина Володимирівна.

Історія даної кафедри, в нинішньому її вигляді, розпочалась зовсім нещодавно, коли в ході реорганізації кафедри «Права» на її базі 01 вересня 2016 року було створено дві нові кафедри: Кафедру «Цивільного та трудового права» та кафедру «Правового регулювання економіки».

Кафедра є випускаючою кафедрою IV рівня акредитації, яка здійснює підготовку майбутніх фахівців в галузі 08 «Право», спеціальність 081«Право», яка є однією із провідних та найбільш затребуваних спеціальностей не тільки в нашому інституті, а й взагалі у державі.

Професійну підготовку майбутніх фахівців здійснюють високо-кваліфіковані фахівці в галузі права, які успішно поєднують свою наукову діяльність з професійною практичною діяльністю юриста.

Науково-педагогічний склад кафедри становлять: кандидат юридичних наук, доцент Міма Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент Ямковий Владислав Іванович, кандидат юридичних наук, доцент Копайгора Ірина Іванівна, старший викладач Панченко Микола Іванович.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання 33 навчальних дисциплін.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з глибоким знаннями у галузі теорії та практики юридичної науки, що дає їм можливість мати високу конкурентну здатність на ринку праці. Це пояснюється тим, що знання, які вони отримують, дозволяють їм бути такими, що легко пристосовуються до мінливих умов, які існують в нашій державі на її шляху реформування та запровадження Європейських стандартів, норм та правил поведінки.

Дипломовані випускники є повноцінними фахівцями, які готові до праці у всіх сферах юридичної діяльності та можуть займати посади: адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, тощо.

Відповідно до нормативних документів інституту на кафедрі розроблено паспорти дисциплін, робочі навчальні програми та навчально-методичні матеріали по всім наукам (навчальним дисциплінам), викладання яких забезпечується кафедрою.

З метою оптимізації та осучаснення навчального процесу, із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики, змін в законодавстві та вимог нормативних документів університету кафедрою постійно впроваджуються новітні інноваційні форми та методи навчання.

Значна увага науково-педагогічних працівників кафедри приділяється самостійній роботі студентів, індивідуально-консультативній роботі із студентами, керівництву юридичною практикою.

Студенти закріплюють набуті теоретичні знання при проходженні виробничої та переддипломної практики у судових та правоохоронних органах, на підприємствах різних галузей виробництва, контролюючих органах, тощо.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна діяльність кафедри «Цивільного та трудового права» Криворізького економічного інституту здійснюється всіма її викладачами. Наукова робота кафедри спрямована на вирішення актуальних проблем юридичної науки України. Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється згідно з комплексним планом науково-дослідницьких робіт, який розробляється і затверджується щорічно на засіданні кафедри.

Науково-дослідна робота викладачів складається з таких основних напрямків як здійснення наукових досліджень при підготовці дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук, наукові дослідження у межах госпдоговірної тематики, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, публікація наукових статей та участь у наукових і науково-практичних конференціях. Також викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів як у межах роботи наукових гуртків і проблемних груп, так і при підготовці наукових робіт студентів для участі у конференціях і конкурсах поза межами інституту.

До наукових досліджень щорічно залучається більшість студентів спеціальності «Право», які приймають участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Робота студентських конференцій дозволяє поглиблювати знання з дисциплін і надавати студентам навичок науково-дослідницької роботи.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний процес сплановано відповідно до освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для спеціальності «Право».

Зміст навчальної дисципліни відповідає сучасним вимогам щодо знань та вмінь випускника, а тому робочі навчальні програми щорічно коригуються у відповідності з появою нових законодавчих актів та нормативно-методичних документів, прийнятих державними органами управління, та досягненнями вітчизняної та світової юридичної науки.

З кожної дисципліни навчальних планів створені методичні комплекси, які розроблені викладачами кафедри права та затверджені вченою радою Криворізького економічного інституту. Ці комплекси, крім іншого, містять вказівки для підготовки студентів до семінарських занять, а саме: теми та плани семінарських занять, перелік літератури до кожного з них, дидактичні матеріали, види самостійної та індивідуальної роботи з аудиторними формами контролю.

На кафедрі права використання сучасних технологій навчання проводиться у напрямку розробки і впровадження ділових ігор, практичних ситуацій, проведення «круглих столів», конференцій, «брейн-рингів», тренінгів з сучасних правових проблем.

Фахова підготовка бакалаврів та спеціалістів з правознавства здійснюється з використанням комп’ютерної техніки, що обумовлює використання прикладних програм та програм фахового призначення.

У системі підготовки висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та спеціаліст значна роль відводиться виробничій та переддипломній практикам, де студент має удосконалити свої знання безпосереднім їх використанням для обслуговування конкретних завдань виробництва. Це дає змогу скоротити період адаптації випускника, впевнено почувати себе у виробничих умовах після закінчення університету.


« Повернутися