Кафедра цивільного та трудового права є випусковою, здійснює підготовку фахівців бакалаврського та магістерського рівня за спеціальністю 081 Право. При підготовці бакалаврів права можливе обрання спеціалізації за освітньою програмою «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності», при підготовці магістрів права пропонуються три магістерські програми: «Господарське судочинство», «Правове регулювання економіки» та «Право у сфері громадської і політичної діяльності».

Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри цивільного та трудового прав, до якого входять 4 науково-педагогічних працівників, у т.ч. за науковими ступенями: 3 кандидатів юридичних наук; за вченими званнями: 3 доцентів.

Портрет кафедри характеризують такі ключові риси: інноваційність, креативність, організованість, мобільність, перспективність та конкурентність.

Науково-педагогічний склад кафедри цивільного та трудового права, відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» налічує 4 особи, з них 3 кандидати юридичних наук, доценти.

Кафедру цивільного та трудового права з 2018 року очолює Міма Ірина Володимирівна, яка у 2003 закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю Правознавство, здобула кваліфікацію юриста. У 2008 році здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, предметом дисертаційного дослідження стали релігійні норми та їх місце у системі соціально-правового регулювання суспільних відносин. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 15 років. Має 75 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором колективної монографія та навчального посібника:

 1. Міма І.В. Іудейське релігійне право та ізраїльське світське право: порівняльний аспект // Правові системи сучасності : Навчальний посібник для магістрів права / [Оніщенко Н.М., Зайчук О.В. , Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І. та інші] ; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 492 с. (власний внесок – 0,75 др. арк.)
 2. Міма І.В. Іудейське право // Порівняльне правознавство (правові системи світу) / [Копиленко О.Л., Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І.] ; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 488 с. (власний внесок – 1,6 др. арк.)

У період 2015-2018 рр. Міма І.В. виконувала функції голови журі та члена журі відділення «Філософії та суспільствознавства», секції «Правознавство» міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів «СОЦІС-2015, 2016, 2017, 2018, 2019» Малої академії наук України. Працює над докторською дисертацією. До сфери наукових інтересів належить дослідження закономірностей розвитку державно-правових явищ національної правової системи, у процесі глобалізації, зокрема релігійно-правовий традиціоналізм.

Сферою наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри цивільного та трудового права є: теорія держави і права, правотворчі процесі та державотворення в Україні, історія політичних та правових учень, історія української державності, конституційне право України, цивільне та цивільно-процесуальне право, кримінальне право та процес, юридична конфліктологія та медіація у праві та інші сфери сучасного правого регулювання суспільних відносин.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедри цивільного та трудового права і правового регулювання економіки активно розвивають міжнародну співпрацю з Університетом Полонійна в Ченстохова (Польща).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

В освітній діяльності кафедрами цивільного та трудового права і правового регулювання обрано такі пріоритети:

 • лідерство та прогресивне мислення в сфері сучасного глобального правового простору;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців, що адаптовані до роботи в умовах конкурентних секторальних ринків Європи та світу;
 • розвиток міжнародного співробітництва, формування ефективних форм партнерства як з українськими, так і зарубіжними освітніми закладами, структурами влади і бізнесу;
 • постійне підвищення кваліфікації працівників кафедри, обмін досвідом;
 • впровадження сучасних цифрових та інтерактивних технологій в процес освітньої, наукової та практичної діяльності співробітників кафедри;
 • поєднання науки і практики у сфері правового регулювання суспільних відносин;
 • міжнародна мобільність та конкурентоспроможність як викладачів кафедри, так і здобувачів вищої освіти.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна діяльність кафедри «Цивільного та трудового права» Криворізького економічного інституту здійснюється всіма її викладачами. Наукова робота кафедри спрямована на вирішення актуальних проблем юридичної науки України. Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється згідно з комплексним планом науково-дослідницьких робіт, який розробляється і затверджується щорічно на засіданні кафедри.

Науково-дослідна робота викладачів складається з таких основних напрямків як здійснення наукових досліджень при підготовці дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук, наукові дослідження у межах госпдоговірної тематики, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, публікація наукових статей та участь у наукових і науково-практичних конференціях. Також викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів як у межах роботи наукових гуртків і проблемних груп, так і при підготовці наукових робіт студентів для участі у конференціях і конкурсах поза межами інституту.

До наукових досліджень щорічно залучається більшість студентів спеціальності «Право», які приймають участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Робота студентських конференцій дозволяє поглиблювати знання з дисциплін і надавати студентам навичок науково-дослідницької роботи.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний процес сплановано відповідно до освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для спеціальності «Право».

Зміст навчальної дисципліни відповідає сучасним вимогам щодо знань та вмінь випускника, а тому робочі навчальні програми щорічно коригуються у відповідності з появою нових законодавчих актів та нормативно-методичних документів, прийнятих державними органами управління, та досягненнями вітчизняної та світової юридичної науки.

З кожної дисципліни навчальних планів створені методичні комплекси, які розроблені викладачами кафедри права та затверджені вченою радою Криворізького економічного інституту. Ці комплекси, крім іншого, містять вказівки для підготовки студентів до семінарських занять, а саме: теми та плани семінарських занять, перелік літератури до кожного з них, дидактичні матеріали, види самостійної та індивідуальної роботи з аудиторними формами контролю.

На кафедрі права використання сучасних технологій навчання проводиться у напрямку розробки і впровадження ділових ігор, практичних ситуацій, проведення «круглих столів», конференцій, «брейн-рингів», тренінгів з сучасних правових проблем.

Фахова підготовка бакалаврів та спеціалістів з правознавства здійснюється з використанням комп’ютерної техніки, що обумовлює використання прикладних програм та програм фахового призначення.

У системі підготовки висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та спеціаліст значна роль відводиться виробничій та переддипломній практикам, де студент має удосконалити свої знання безпосереднім їх використанням для обслуговування конкретних завдань виробництва. Це дає змогу скоротити період адаптації випускника, впевнено почувати себе у виробничих умовах після закінчення університету.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Суттєва увага на відповідних кафедрах приділяється формуванню якісного професорсько-викладацького складу. Науково-педагогічні працівники кафедр систематично підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом стажування у провідних закладах вищої освіти України та країн Європейського союзу, в наукових установах, організаціях практичної діяльності, що підтверджується відповідними документами. За останні п’ять років науково-педагогічні працівники підвищували свою кваліфікацію, зокрема, у таких установах: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України — В.І. Ямковий, М.К. Золотарьова, І.В. Міма.

Доцент кафедри цивільного та трудового права В.І. Ямковий як практикуючий адвокат, член Ради адвокатів Дніпропетровської області підвищує свою кваліфікацію, беручи участь у семінарах Національної Асоціації Адвокатів України, зокрема:

 1. «Правовий захист біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства», «Адміністративна відповідальність за ненадання відповіді на адвокатський запит», «Особливості проведення слідчих дій відносно адвокатів»
 2. «Актуальні питання оподаткування адвокатської діяльності», «Актуальні питання провадження в адміністративних справах про корупційні правопорушення»
 3. «Новели господарського судочинства», «Нестандартні тактичні прийоми захисту по корупційним справа»
 4. Спільний тренінг для тренерів за методологією HELP в рамках спільного проекту ЄС/Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні» (Європейський Союз, Рада Європи, Національна асоціація адвокатів України, 2017 р.);
 5. «Єдність судової практики в контексті Конституційної реформи в Україні: виклики та перспективи» (Координатор проектів ОБСЕ в України, Національна асоціація адвокатів України, 2017 р.).

« Повернутися