ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

 

Кафедра соціально-гуманітарних наук була сформована влітку 2013 р. в ході об’єднання двох кафедр Історії України, філософії та політології та кафедри Соціології, педагогіки та психології.

Кафедру очолює доцент, кандидат психологічних наук Михайленко Лілія Миколаївна.

Професійно і методично вивчення історії України, філософії, політології, педагогіки, психології, логіки, культурології, соціології та інших дисциплін забезпечують:

  • доктор історичних наук, професор: Шайкан Валентина Олексіївна;
  • доктор філософських наук, професор: Морозов Володимир Віталійович
  • кандидати психологічних наук, доценти: Михайленко Лілія Миколаївна, Каліщук Світлана Миколаївна.
  • кандидат соціологічних наук, доцент: Орлова Ольга Ігорівна

Навчальні програми, методичні розробки, виховна робота орієнтовані на формування світогляду майбутніх спеціалістів, становлення гармонійно розвиненої особистості, патріота своєї Батьківщини.

Викладачі кафедри приймаєть участь в міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових, науково-методичних конференціях, у всеукраїнських і регіональних студентських конференціях приймають участь студенти, підготовлені викладачами.

Викладачі кафедри повсякденно аналізують в аудиторіях суспільно-політичні та економічні процеси в світі, в Україні, в регіоні. Беруть активну участь у громадському житті міста, в періоди виборчих кампаній проводять значну роз’яснювальну роботу в студентських аудиторіях і в трудових колективах міста, виступаючи в засобах масової інформації.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачами кафедри читаються наступні дисципліни: «Історія України і української культури», «Історія українського суспільства», «Історія міжнародних відносин», «Політологія», «Країнознавство», «Етика», «Філософія», «Культурологія (культурологія, етика, естетика)», «Психологія », «Психологія спілкування», «Психологія управління», «Психологія ділових відносин», «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Соціологія», «Соціальна відповідальність »  для студентів денної та заочної форми навчання 1-5 курсів.

Кафедра використовує найсучасні навчальні технології. Протягом останніх років системного характеру набуло використання у навчальному процесі таких лекцій як: лекція-презентації, проблемна лекція, лекція-діалог, лекція з елементами колективного дослідження, інтерактивна лекція, лекція-дискусія та ін.

На практичних заняттях викладачі нашої кафедри використовують наступні типи семінарів: підготовка до опитування, розгорнутої бесіди, контролю знань, обговорення індивідуальних завдань, вирішення практичних задач, вирішення проблемних ситуацій, навчальної дискусії, ділові ігри, тощо. Для активізації пізнавальної діяльності студентів використовуються активні методи навчання: на лекції (проблемно демонстративна, бінарна, прес-конференція із запланованими помилками, діалог, «ажурна пилка»), на семінарі («захист теми», економічний брейнринг, рольова гра, работа в парах, работа в малих групах, метод «Прес»).

Усі дисципліни, які викладаються кафедрою, забезпечуються сучасними підручниками, навчальними посібниками, практикумами, а також електронними варіантами лекційних та навчально-методичних матеріалів.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра виконує держбюджетну тему «Трансформація політичної системи сучасної України».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу, оптимізацію навчального процесу, впровадження інноваційних методів та новітніх технологій навчання, поліпшенню організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, підвищенню педагогічної майстерності викладачів кафедри та формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної орієнтуватися в сучасних соціально-політичних процесах.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історію кафедри творять люди, котрі кредо
свого життя визначили принципом «Навчаючи — вчись»,
для яких студентська аудиторія стала місцем постійного
випробування на професіоналізм, гуманність, порядність

Активну участь у формуванні національної свідомості, патріотичному та правовому вихованні студентів Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» бере викладацький склад кафедри соціально-гуманітарних наук, яка була сформована влітку 2013 р. в ході об’єднання двох кафедр: «Історії України, філософії та політології» та «Соціології, педагогіки та психології».

З початку 90-х років утворилася кафедра «Історії України, філософії та політології» на базі кафедри марксизму-ленінізму, яку в різні роки очолювали: А.Г. Панчук, В.П. Шоломій, А.П. Пригунова, В.К. Затулко, В.М. Котельникова, Н.В. Ведмецька.

З 2008 р. по 2011 р. завідував кафедрою доктор історичних наук, професор, заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Шайкан Валерій Олександрович.

Історію кафедри творили люди, які тривалий час плідно працювали на кафедрі, це: І.А. Антипенко, П.Г. Гудименко, Г.А. Разжевайкін, Т.Г. Колпакова, Ю.О. Дзюба, Н.П. Панфілова, В.М. Павченко, В.П. Чорнокур, Л.П. Удовенко, В.А. Ведькал, Н.Т. Якубенко, Р.Д. Переверзєва, В.Д. Пєдіч, Л.М. Чумаченко, В.Ф. Кузін, Т.А. Сторожук, Л.І. Татунь, В.В. Майор, В.І. Семеняк, Л.А. Попова, Т.В. Цимбал.

Зміст дисциплін, які читалися викладачами кафедри, мали не тільки інформаційне значення, але й спонукали студентів до формування своєї особистої позиції й оцінки світових і національних процесів. Різноманітні форми і методи активізації навчального процесу (дискусії, ділові та рольові ігри, конференції, круглі столи, брейн-ринги, колоквіуми та ін.) дозволяли формувати у студентів самостійність мислення, вміння аргументовано, на відповідному рівні, відстоювати свою позицію, толерантно відноситись до інших.

Колектив кафедри розумів завдання вищої школи не тільки в підготовці якісних фахівців, а й у вихованні громадян і патріотів своєї Батьківщини. Об’єктивно робота з формування національної свідомості, патріотизму продовжувалась у виховній роботі кафедри за межами навчального процесу. Систематично акцентувалась увага на визначних подіях історії України, її культурі та традиціях (історичні сторінки козацтва, боротьба за державність; традиції та звичаї українців у святкуванні релігійних та світських свят; суспільно-політичні події: відзначення Дня Соборності України; історія українських січових стрільців; Голодомор 1932-1933 рр.; національно-визвольний рух у роки Другої світової війни; річниці визволення від фашистської окупації Кривого Рогу та України).

Викладачі кафедри виступали на місцевому телебаченні та радіо, друкували статті в інститутській газеті «Вісті з економічного…» на названі теми, брали участь у суспільно-політичних заходах району та міста, організовували зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної та локальних воєн, депутатами різних рівнів і діячами мистецтв та культури, представниками правоохоронних органів міста.

Динамічно реагуючи на потреби часу у формуванні економічної культури суспільства та кожного громадянина, з 1997 року в інституті введено нову структурну одиницю – кафедру педагогіки і психології, пізніше перейменовану в кафедру «Соціології, педагогіки і психології», яку в різні роки очолювали: Л.В. Бабенко, Л.І. Красовська, Т.К. Дацюк.

Провідним завданням кафедри було забезпечення психолого-педагогічної підготовки фахівця з вищою економічною освітою і викладача економіки. У зв’язку з цим діяльність викладачів кафедри була спрямована на науково-теоретичну розробку психолого-педагогічних аспектів економічної освіти, впровадження концептуальної і технологічної моделей підготовки викладача економіки.

Над досягненням поставлених цілей і завдань плідно працював науково-педагогічний колектив кафедри, представлений кандидатами педагогічних наук, доцентами М.Г. Вієвською, О.О. Павленко, Т.Л. Шепеленко, кандидатом психологічних наук, доцентом І.М. Шаповал, кандидатом соціологічних наук А.І. Нагорним, викладачами з фаховою економічною освітою і досвідом науково-педагогічної роботи О.В. Прудською, В.К. Корженівським, С.М. Хоцкіною.

Творча науково-методична діяльність викладачів кафедри була спрямована на розкриття у студентів педагогічного таланту, формування бажання працювати у сфері освіти. Численні випускники реалізували свої професійні знання і вміння на педагогічній ниві і рідному інституті, місті та регіоні.

Викладачами кафедри створені експериментальні програми викладання економічних предметів для загальноосвітніх середніх шкіл, підготовлені науково-методичні розробки з економіки, розроблені комп’ютерні програми з вивчення психолого-педагогічних дисциплін тощо.

Кафедра підтримувала тісні наукові зв’язки з такими навчальними закладами, як Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київський національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Криворізький державний педагогічний університет та ін.

При кафедрі діяли центр соціальних досліджень і довузівської підготовки, соціологічна лабораторія, клуб «Ділова жінка», студентський лекторій, педагогічна вітальня, психологічна служба.

Кафедра виступала провідною ланкою у науково-методичній співпраці та підтримці соціально-культурних відносин інституту з навчальними закладами міста – Коледжем економіки та управління, Політехнічним коледжем КТУ, Центрально-міським ліцеєм, НКМЛ № 81, міською гімназією № 8, гімназією № 95, СШ №№ 7, 9, 26, 118,120, 128. Під керівництвом вчителів шкіл та викладачів кафедри учні шкіл готували презентації наукових робіт з економічних та психолого-педагогічних дисциплін. Для вчителів шкіл щорічно проводився семінар «Проблеми економічної освіти», науково-практичні конференції.

Влітку 2013 р. в ході об’єднання двох кафедр: «Історії України, філософії та політології» та «Соціології, педагогіки та психології» була сформована «Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін», яка пізніше перейменована в сучасну назву «Кафедра соціально-гуманітарних наук».

Завідувачами кафедри у попередні роки були:

Кафедра використовувала найсучасні навчальні технології. Усі дисципліни забезпечувались сучасними підручниками, навчальними посібниками, практикумами, а також електронними варіантами лекційних та навчально-методичних матеріалів. Навчальні програми, методичні розробки, виховна робота були орієнтовані на формування світогляду майбутніх спеціалістів, становлення гармонійно розвиненої особистості, патріотів своєї Батьківщини.

На кафедрі працювали випускники Московського, Ростовського, Криворізького педагогічного університетів. Професійно і методично вивчення навчальних дисциплін забезпечували:

Викладачі кафедри аналізували суспільно-політичні та економічні процеси в світі, в Україні, в регіоні; брали активну участь у громадському житті та суспільно-політичних заходах району та міста; проводили просвітницько-виховну роботу в студентських аудиторіях і в трудових колективах міста; виступали в засобах масової інформації; виконували держбюджетну тему «Трансформація політичної системи сучасної України»; підвищували кваліфікацію в провідних вітчизняних та закордонних вузах; приймали участь в міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових, науково-методичних конференціях; у всеукраїнських і регіональних студентських конференціях приймали участь студенти, підготовлені викладачами кафедри соціально-гуманітарних наук.

Загалом, навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна діяльність кафедри була спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу, оптимізацію навчального процесу, впровадження інноваційних методів та новітніх технологій навчання, поліпшення організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів кафедри та формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної орієнтуватися в сучасних соціально-політичних процесах.


« Повернутися